KULTURSÄLLSKAPET MILAN RÚFUS VÄNNER

Protokoll fört vid årsmötet 2016.Datum: 30 januari 2016
Tid: kl. 15.00
Plats: hos Nadja och Jan Gyllenhammar

Protokollet fört i form av ”beslutsprotokoll”.

§ 1 Årsmötet öppnades av Kultursällskapets Milan Rúfus vänners ( KSMRV) ordförande Nadja Gyllenhammar.

§ 2 Årsmötets utlysande godkändes.

§ 3 Till årsmötets ordförande valdes Kerstin Sors och till sekreterare Nadja Gyllenhammar.

§ 4 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lotta Sjödahl och Anna Forsell.

§ 5 Röstlängden fastställdes enligt närvarolistan och dagordningen godkändes.

§ 6 Nadja berättade om vår verksamhet under de senaste åren fram t.o.m år 2015.
Den skriftliga berättelsen arkiveras tillsammans med årsmötets handlingar
och protokollet presenteras även på vår webbsida.

§ 7 Kassören Helena Höög-Hallén var sjuk så redovisningen för KSMRV
och den ekonomiska ställningen presenterades av Nadja.

§ 8 Revisionsberättelsen godkändes.

§ 9 Beslutades att fastställa KSMRV redovisning.

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 11 Till ordförande omvaldes Nadja Gyllenhammar.

§ 12 Till övriga styrelseledamöter och suppleanter valdes:

Kassör: Mariann Gustafsson.
Webbansvarig: Jan Gyllenhammar.
Suppleanter: Maria Hjalmarson och Malin French.
Till firmatecknare utsågs Nadja Gyllenhammar.
Funktionen som sekreterare kommer att bli rullande, från ett möte till ett annat.

§ 13 Till revisor valdes Hans Wigren.

§ 14 Till valberedningen valdes Helena Höög-Hallen och Lotta Sjödahl.

§ 15 Beslutades att medlemmarnas årsavgift förblir oförändrad 150,00 SEK

§ 16 Inga motioner var inskickade.

§ 17 Verksamhetsplanen för år 2016 skall diskuteras utförligare vid nästa möte.

§ 18 Övriga frågor i punktform:
 • Nadja har frågat Monica Tranströmer om vårt förslag från förra året om namnändring till Kultursällskapet Tomas Tranströmer och Milan Rúfus vänner.
  Monica föreslog namnet Kultursällskapet Milan Rúfus och Tomas Tranströmers vänner. Detta beslutades.
 • Vidare redogjorde Nadja om kontakter med Milan Richter och Eva Kersti Almerud.
 • Vlado Hronec och Eva Cipkova tackade nej till medlemskap på grund av deras många olika engagemang.
  Vlado kan bli behjälplig om vi kommer att behöva piano ackompanjemang.
 • Frågan ställdes om hur vår information skall spridas. Kanske att efter varje ny uppdatering av vår webbsida sänder Jan en blänkare om detta till alla medlemmar.
 • Information om bidrag från Slovakien skall Nadja få från Milan Richter ­ telefonledes.
 • Kontakten med den Svenska ambassaden i Wien skall Maria Hjalmarson påbörja.
 • Kontakten med den Slovakiska ambassaden i Stockholm skall Nadja sköta. Detta angående poesikvällen till minne av vår käre medlem Tomas Tranströmer, tillsammans med Monica.
 • Det beslutades att vi inte skall ha några vilande år.
 • Mariann tar reda på kostnadsbilden för en resa och vistelse i Slovakien i en till två veckor.
 • Vi skall kartlägga möjligheter att söka bidrag till resan i Sverige.
 • Mariann föreslog att vi diskuterar hur vi skall finansiera kostnader för våra framtida möten.
§ 19 Nästa möte kommer äga rum tisdagen den 16 februari 2016 kl.18:30
hos Lotta Sjödahl på Erkenskroken 8 i Årsta.
Vägvisare: Tunnelbanans gröna linje till Gullmarsplan och sedan buss nr 160.

§ 20 Årsmötet avslutandes.

Stockholm den 30 januari 2016

tillbaka