KULTURSÄLLSKAPET MILAN RÚFUS VÄNNER

Protokoll fört vid årsmötet 2012.Protokollet fört i form av ”beslutsprotokoll”.
Närvarande enligt närvarolista.

1) Årsmötet öppnades av Sällskapets ordförande Nadja Hammarberg.

2) Årsmötets utlysande godkändes.

3) Till årsmötets ordförande valdes Jan Gyllenhammar och till sekreterare Nadja Hammarberg.

4) Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Mariann Gustafsson och Malin French.

5) Röstlängden fastställdes enligt närvarolistan och dagordningen godkändes.

6) Nadja och Jan berättade om vår verksamhet under året 2011. Den skriftliga berättelsen bilägges till årsmötets handlingar och presenteras även på sällskapets hemsida.

7) Kassörer Helena Höög-Hallén och Magnus Hallén redogjorde för KSMRV ekonomi år 2011.

8) Revisionsberättelsen godkändes.

9) Beslutades att fastställa sällskapets årsredovisning.

10) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11) Till ordförande valdes Nadja Hammarberg.

12) Till övriga styrelseledamöter och suppleanter valdes:
 • Vice ordförande: Maria Hjalmarson.
 • Sekreterare och webbansvarig: Jan Gyllenhammar.
 • Kassör: Helena Höög-Hallén.
 • Suppleanter: Marcela Minarik och Pavel Huzevka.
 • Konstnärliga ledare: Maria Hjalmarson och Hans Wigren.
 • Till firmatecknare utsågs Nadja Hammarberg och Maria Hjalmarson var för sig.
13) Till revisor valdes Anna-Katarina Schatzl.

14) Till valberedning valdes Mariann Gustafsson och Malin French.

15) Beslutades att medlemmarnas årsavgift fastställdes till 150 SEK.

16) Inga motioner var inskickade.

17) Verksamhetsplanen för år 2013 skall diskuteras utförligare när vi träffas i december hos paret Hallén på Lidingö.

18) Övriga frågor:
 • Planer för systematisering av Milan Rufus dikter nämndes och även förberedelser till utgivningen av dessa.
 • Tomas Tranströmer blev år 2011 Nobelpristagare i litteratur – hur skall vi uppmärksamma det?
  En poesiafton under 2013 debatterades.
 • Även boken "Själens beröringar" skulle presentera på något sätt under nästa år.
 • Vi skall bestämma detaljerna i planen 2013 tillsammans med våra konstnärliga ledare i december.
19) Årsmötet avslutades.

Stockholm den 6 oktober 2012
protokollförare: Nadja Hammarberg

tillbaka