KULTURSÄLLSKAPET MILAN RÚFUS VÄNNER

Protokoll fört vid årsmötet 2011.Protokollet fört i form av ”beslutsprotokoll”.
Närvarande enligt närvarolista.

1) Årsmötet öppnades av Sällskapets ordförande Nadja Hammarberg.

2) Årsmötet utlysande godkändes.

3) Till årsmötets ordförande valdes Nadja Hammarberg och till sekreterare Jan Gyllenhammar.

4) Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Maria Hjalmarson och Hans Wigren.

5) Röstlängden fastställdes enligt närvarolistan och dagordningen godkändes.

6) Hans Wigren läste om vår verksamhet under året 2010. Den skriftliga berättelsen bilägges till årsmötets handlingar och publiceras på sällskapets hemsida.

7) Kassör Mariann Gustafsson redogjorde för Sällskapets ekonomi år 2010.

8) Revisionsberättelsen godkändes.

9) Beslutades att fastställa sällskapets årsredovisning.

10) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11) Till ordförande valdes Nadja Hammarberg.

12) Till övriga styrelseledamöter och suppleanter valdes:
 • Vice ordförande: Maria Hjalmarson.
 • Sekreterare och webbansvarig: Jan Gyllenhammar.
 • Kassörer: Helena Höög-Hallén och Magnus Hallén.
 • Suppleanter: Marcela Minarik och Pavel Huzevka.
 • Konstnärliga ledare: Maria Hjalmarson och Hans Wigren.
 • Styrelsemedlem: Milan Chromek
 • Till firmatecknare utsågs Nadja Hammarberg och Maria Hjalmarson var för sig.
13) Till revisor valdes Anna-Katarina Schatzl.

14) Till valberedning valdes Mariann Gustafsson och Malin French.

15) Beslutades att medlemmarnas årsavgift fastställdes till 150 SEK.

16) Inga motioner var inskickade.

17) Verksamhetsplanen för år 2011 redogjordes av Nadja Hammarberg och publiceras på sällskapets hemsida.

18) Övriga frågor:
 • Vi har fått ett bidrag från Slovakien för översättningar av Jozef Leikerts poesi - från slovakiska till svenska. Diktsamlingen som skall ges ut i år heter "Själens beröringar"
 • Information om bidrag från Slovakien för år 2012 och vår skuld till "Institutionen för Slovaker som lever utomlands(USZZ)"
 • Hur skall vi fortsätta vår verksamhet? Skall vi samarbeta med Jurai Hatrík som skrev musik till Tomas Tranströmers och Milan Rúfus poesi? Skall vi bjuda honom till Sverige?
 • Ska vi börja planera en poesiföreställning i Prag och/eller i Bratislava?
 • Vår namnändring till: ”Kultursällskapet Milan Rúfus Vänner” har tidigare beslutats men ännu ej registrerats hos skattemyndigheten.
 • Mariann Gustafsson överlämnar kvarvarande kassa samt alla sällskapets handlingar från år 2005 t.o.m. 2010 till Nadja Hammarberg
 • Föreningens skuld till Nadja Hammarberg skall regleras vid senare tillfälle.
19) Årsmötet avslutandes av Nadja Hammarberg.

Stockholm den 18 september 2011
protokollförare: Jan Gyllenhammar

tillbaka