KULTURSÄLLSKAPET MILAN RÚFUS VÄNNER

Protokoll fört vid årsmötet 2009

1) Mötet öppnas av Nadja.

2) Mötet är behörigt utlyst.

3) Till mötes ordf. och sekr. valdes Bosse och Hans.

4) Justeringsmän och rösrträknare: Marianne och Maria.

5) Nadja föredrar verksamhetsberättelsen, som bif. Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen efter justeringar.

6) Ekonomisk redogörelse:

Sällskapets Milan Rúfus ekonomi per 2008-12-31:
  • Handkassan IB 1.200:- SEK
  • Pengar från Slovakien konto nr. 8327-9,983 280 046-1 IB 0,81, UB 10.533,12 SEK
  • Medlemsavgifter konto nr. 8327-9,974 859 632-8 IB 3.840:- SEK, UB 3.840 SEK
  • Resefondkontot nr. 8327-9,993 043 576-4: IB 2.511:-SEK, UB 2.511 SEK
  • De två sistnämnda konton visar inga transaktioner under hela året.
  • UB 10.533,12 på kontot för pengar från Slovakien är penningsumman som vi fått för att arrangera firandet av M. Rúfus 80:e födelsedag i januari 2009. Senare användes dem för att anordna poesi afton till minne av M. Rúfus.
  • Två projekt under året 2008 - Modernisering/animering av vår webbsida och pengar för "Den 21 augusti1968 - minnesafton" har redovisats till Slovakien och underlaget finns sorterat bland våra redovisningshandlingar.
7) Revisionsberättelsen godkändes.

8) Beslutades att fastställa SMRV årsredovisning.

9) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10) Nadja Hammarberg valdes till ordförande och firmatecknare för år 2010

11) Maria Hjalmarson valdes till vise ordförande. Omval av samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

12) Som ny Web-ansvaring valdes Jan Gyllenhammar, som samtidigt invaldes som ny medlem. Han kommer att samarbeta med Ali Mohammed. Kontrakt skall upprättas med dem.

13) Till revisor omvaldes Göran.

14) Till valberedning valdes Hans och Helena, som är sammankallande.

15) Efter diskussion beslutades att medlemsavgiften skulle strykas. I stället kommer medlemmarna att ge smärre donationer när så erfordras. Ett aktuellt konto för detta skall upprättas av styrelsen. Kassörerna kollar upp att detta är möjligt enligt föreningsregelverk.

16) Nadja informerar om verksamhetsplaner för 09-10. Kompletterad skriftlig verksamhetsplan bifogas.

17) Nadjas inköp av nödvändig videoutrustning godkändes i efterhand.

18) Årsmötet beslutar att Nadja får ta ut 1000 sek för telefon- och andra utgifter.

19) Mötet avslutas.

Stockholm den 30 augusti 2009

Vid protokollet:
Hans Wigren

Justeringsmän:
Mariann Gustafsson
Maria Hjalmarson

tillbaka